Uczestnicy WTZ pozostają pod opieką psychologa, mogąc liczyć na jego pomoc i wsparcie zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w problemach dnia codziennego.
 
 Podstawową formą pomocy są spotkania indywidualne będące odpowiedzią na aktualne potrzeby i trudności uczestników oraz na zaistniałe sytuacje problemowe. 
 
Podopieczni biorą również udział w zajęciach grupowych, mających na celu integrację uczestników, poprawę ich funkcjonowania społecznego ( trening asertywności, trening empatii oraz nauka relaksacji), zmianę postaw wobec siebie i otoczenia, poszerzenie wiedzy o sobie i świecie oraz zwiększanie zaradności funkcjonowania w życiu codziennym. 

Raz w tygodniu psycholog prowadzi zajęcia ruchowo – taneczne, których celem jest poprawa sprawności fizycznej uczestników oraz kontaktów interpersonalnych.