Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

 

WTZ powołany jest do realizacji zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających   z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U.Nr123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku/.

 

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi   35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00  z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim. 

 

Cele WTZ:

  • ogólne usprawnienie,
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,  
  • przygotowanie do życia e środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,   
  • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,  
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku jest jedną z dziesięciu placówek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Powołany został w 2001 roku jako miejsce pobytu dziennego, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. W zajęciach warsztatowych udział bierze 30 uczestników. Terapia prowadzona w Warsztacie realizowana jest na podstawie Indywidualnego Programu Terapii i Rehabilitacji, opracowanego dla każdego uczestnika         i obejmuje takie sfery funkcjonowania jak: zwiększenie samodzielności i zaradności w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu społecznym, aktywizację zawodową, integrację ze społecznością lokalną i rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań. Programy uwzględniają możliwości uczestnika oraz jego osobiste zainteresowania i potrzeby. 

 

Zespół terapeutyczny WTZ stanowią wykwalifikowani pracownicy: kierownik, terapeuci zajęciowi, psycholog.

 

Zajęcia odbywają się w pięciu pracowniach: plastycznej, rękodzielniczej, ceramicznej, komputerowej oraz w pracowni funkcjonowania społecznego.

 

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

 

Uczestniczymy w licznych aukcjach, kiermaszach, wystawach, wycieczkach, zawodach sportowych.

Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.