poprzednie zamknij następne
PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej


                              

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita zadania: 490 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Narodowy Instytut Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Celem głównym zadania jest poprawa infrastruktury, wyposażenie placówek i rozwój personelu realizujących misję Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
W ramach działania planowane są zakupy wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego, prace remontowe, oraz szkolenia.
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy infrastruktury placówek prowadzących terapię około 450 osób z niepełnosprawnością.
Zaplanowane zakupy zapewnią możliwość podniesienia jakości realizowanych usług i przyczynią się do podniesienia potencjału stowarzyszenia.
Szkolenia natomiast do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników KSNAW.
Działania realizowane będą w poszczególnych placówkach:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Deotymy Warszawa
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria
3. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Karolkowa Warszawa
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek
5. Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno
6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem
7. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej
9. Dom Pomocy Społecznej w Brwinów
Osiągnięcie celu będzie mierzone podniesieniem potencjału stowarzyszenie i efektywności działań statutowych mających na celu szeroko pojętą integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki wsparciu PROO poprawi się infrastruktura, wyposażenie i kompetencje pracowników placówek KSNAW. Przyczyni się to do poprawy jakości życia ok 450 osób z niepełnosprawnościami.
Celem szczegółowym zadania zgodnym z PROO 2018-2030 jest wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym Archidiecezji Warszawskiej.
Zadania obejmują
1. realizację w postaci zakupów i dostawy wyposażenia, wykonania prac remontowych. W ramach działania zaplanowano zakup:
 • 3 laptopy
 • 2 drukarki
 • krzeseł do pracowni terapeutycznych
 • podnośnika schodowego
 • mebli do szatni
 • tabletów z programami typu Mówik
 • mebli gotowych i wykonanych na wymiar
 • mebli kuchennych
 • testów psychologicznych do diagnozy i terapii
 • sprzęt terapeutyczny do diagnozy i terapii
 • sprzętu kuchennego w tym: zmywarek, kuchni, lodówek
 • szaf chłodniczych
 • krajalnicy
 • pralnic przemysłowych
 • suszarki bębnowej
 • podnośnika typu maxi twin
 • remont łazienki
 • remontu i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjne
2. Realizację w postaci  z szkoleń.
W ramach działania zaplanowano:
 • szkolenia ze stosowania przymusu bezpośredniego
 • szkolenia z komunikacji alternatywnej
 • szkolenia w formie superwizji
 • szkolenia dla kadry
 • szkolenia z metody Tomatisa
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z metody Kids Skills
 • szkolenia z metody Trening Umiejętności Społ.
 • zatrudnienie inspektora ochrony danych os.
 • zatrudnienie specjalisty do PR
Mierzalnym efektem osiągnięcia stopnia założeń projektu będzie:
REZULTAY MIĘKKIE:
 • podniesienie kompetencji pracowników zaangażowanych w terapię i rehabilitację osób z  nie-pełnosprawnościami – przeprowadzenie 10 szkoleń,
 • poprawa jakości wyposażenia ośmiu placówek w których prowadzona jest terapia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,
 • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami korzystających z działalności KSNAW
 • podniesienie potencjału stowarzyszenia dzięki zatrudnieniu dodatkowych specjalistów, którzy wesprą działania związane z administracją i budowaniem wizerunku stowarzyszenia.
REZULTATY TWARDE:
 • przeprowadzenie prac remontowych/adaptacyjnych w 4 placówkach prowadzonych prze KSNAW
 • realizacja 10 szkoleń dla ok 120 pracowników stowarzyszenia
 • poprawa wyposażenia w 7 placówkach prowadzonych przez KSNAW dzięki wsparciu
 • poprawa dostępności 3 placówek prowadzonych przez KSNAW
                                   
1-Zapytanie ofertowe w zakresie remont pomieszczeń-dostosowanie podjazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych- montaż zabezpieczeń antypoślizgowych


Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 30

Tel.: 22 724 97 48

termin składania ofert: 25 listopada 2019 do godz. 14,00

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 

lub drogą elektroniczną:

e-mail: wtzmilanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Marzena Szymańska tel: 22 724 97 48

termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

-docięcie  do żądanego rozmiaru

-malowanie ukośnych linii na nakładkach i paskach 

-montaż    

-płyta antypoślizgowa

-poliuretanowy kit uszczelniający

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań 

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 40 pkt.

Warunki wykonania prac: 60 pkt (50pkt termin wykonania prac max 10 dni + 10 pkt  gwarancja na wykonane roboty)

Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania ) 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie

                                   

2-Zapytanie ofertowe w zakresie remontu pomieszczeń 

Działanie sfinansowane ze środków Program u Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 30

Tel.: 22 724 98 52

termin składania ofert: 02 kwietnia 2019 do godz. 14,00

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 

lub drogą elektroniczną:

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Waldemar Leśniak tel: 22 724 98 52

termin realizacji zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

      

Demontaż ścianki z płyty gipsowej -   6 m

Demontaż ościeżnic stalowych -   5 szt.

Demontaż płytek posadzki -   9 m2

Demontaż płytek na ścianie - 16 m2

Wykonanie izolacji poziomej -   9 m2

Wykonanie izolacji pionowej - 40 m2

Ułożenie nowych płytek na ścianie - 40 m2

Ułożenie nowych płytek na podłodze -   6 m2

Montaż nowych ościeżnic stalowych -   5 szt.

Montaż nowej ścianki działowej z płyty gipsowej - 20 m2

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych -   6 szt.

Malowanie ścian - 400 m2

Malowanie elewacji przy wejściu -   30 m2

Malowanie krat i balustrad -   10 m2

Wykonanie pkt energetycznego trójfazowego -   1 kpl.

Montaż przycisku jednobiegunowego elektrycznego -   7 szt.

Montaż zaworów instalacji wodociągowej -   6 szt.

Montaż rur (PP, PE)  średnicy 110 mm - 11 mb

Montaż rur (PP, PE)  średnicy  50 mm -   5 mb

Montaż rur (PP, PE)  średnicy  20 mm - 24 mb

Montaż nowego ustępu typ „Kompakt”  -   1 kpl.

Montaż nowego brodzika -   1 kpl.

Montaż nowego zlewu metalowego -   1 kpl.

Montaż nowej umywalki dla niepełnosprawnych -   2 kpl.

Montaż nowego ustępu dla niepełnosprawnych -   1 kpl.

Montaż stelaża Geberit miski ustępu -   1 kpl.

Montaż nowej baterii natryskowej -   1 kpl.

Montaż nowej baterii umywalkowej  -   2 szt.

 Ułożenie chodnika przed wejściem -   8 m2

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań 

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 80 pkt.

Warunki wykonania prac: 20 pkt ( 15 pkt termin wykonania prac max 20 dni + 5 pkt  gwarancja na wykonane roboty).

Warunki Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie

                     


                              


3-zapytania ofertowe


Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

zapytanie ofertowe


dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Piasta 20  05-822 Milanówek

Tel.: 504 075 447

termin składania ofert: 23 sierpnia 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 

lub drogą elektroniczną:

e-mail: wtzmilanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Marzena Szymańska tel.: 504 075 447

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia: 

wyposażenie placówki w meble wykonane na wymiar w tym:

1. Wyposażenie pomieszczenia terapeutyczne:

-1 szt.- szafa z półkami zamykana na klucz wymiary: 250 cm x 90 cm x 35cm 

- 1 szt.- biurko z szufladami o wymiarach 110 cm x 80 cmx 56 cm 

- 1 szt.- półka wisząca o wymiarach 100 cm x 70 cm

2. Wyposażenie pomieszczenia Kierowniczego:

- 5 szt. szaf z półami zamykanymi na klucz o łącznej długości 230 cm x 250 cmx 40 cm

- 2 szt. szafki wiszące z pólkami  o łącznej długości 180 cmx 85 cmx 40 cm

- 1 szt. szafka stojąca z półkami o wymiarze 90 cm x 80 cm x 50 cm

- 1 szt. biurko z szufladami o wymiarze 120 cm x 80 cm x 50 cm.

3. Wyposażenie pracowni terapeutycznej  (komputerowej )

- 1 szt. szafa z pólkami zamykana klucz o wymiarach 60 cm x 250 cm x 50cm

- 1 szt. szafa z półkami zamykana na klucz  o wymiarach  35 cm x 250 cm x 25 cm

- 2 szt. szafki z półkami wiszące o łącznej długości 190 cm x 70 cm x 50 cm

- 1 szt. szafka stojąca  o wymiarach 9 cm x 65 cm x 55 cm 

4. Wyposażenie szatni dla 30 uczestników:

- 1 szt. szafa częściowo zamykana z półkami o wymiarach 70 cm x 250 cm x 40 cm

- szafki wiszące o łącznej długość 420 cm x 70 cm x 40 cm

5. Wyposażenie pracowni terapeutycznej ( Rękodzielniczej) 

- 2 szt. szafki wiszące z pólkami  o łącznych wymiarach 170 cm x 40 cm x 40 cm

-1 szt.  szafka wisząca  o wymiarze 80 cm x 70 cm x 40 cm

minimalne parametry techniczne sprzętu:

dostosowanie koloru i materiału do już istniejącego wyposażenia 

posiadanie certyfikatu na użyte materiały do zabudowy meblowej

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań 

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 80 pkt.

Termin wykonania zlecenia: 20 pkt


Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania ) 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.


Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
                                   

4-Zapytanie ofertowe w zakresie remont pomieszczeń-dostosowanie lokalu do warunków PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 30

Tel.: 22 724 97 48

termin składania ofert: 5 grudnia 2019 do godz. 14,00

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 

lub drogą elektroniczną:

e-mail: wtzmilanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Marzena Szymańska tel: 22 724 97 48

termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

-zakup i montaż 4 samozamykaczy

-zakup i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w toalecie

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań 

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 80 pkt.

2020-01-10 08:47:47 | drukuj

1% dla KSN AW
Kiermasz wyrobów
Współpracujemy
Nasz FUNPAGE